Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová, místní organizace Zábřeh

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Děkujeme za Vaši důvěru v podzimních komunálních volbách.

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO MĚSTO ZÁBŘEH NA OBDOBÍ 2018–2022

NAŠE VIZE: ZÁBŘEH, moderní město s živou tradicí

Vážení spoluobčané, v komunálních volbách se nám nabízí příležitost ovlivnit budoucnost města prostřednictvím zastupitelů, které si do jeho čela zvolíme. KDU-ČSL odmítá honbu za sliby. Naším cílem je seriózní, realistické hledání cesty pro naplnění naší vize Zábřeha jako města živého, dynamického, atraktivního, čistého, bezpečného a klidného. Moderního města s živou tradicí. Vážení spoluobčané, zastupitelé jsou povinni zastupovat občany, kteří do nich vložili svou důvěru, a ta nesmí být zklamána. Náplní jejich práce je hájení potřeby většiny občanů, ne prosazování vlastních ambicí nebo záměrů úzkých zájmových skupin. Na kandidátní listinu jsme zodpovědně vybírali osobnosti, za nimiž vidíte úspěchy v jejich profesionálním oboru a pro které jsou charakteristické rozvážnost, spolehlivost a úsilí dostát svým závazkům. Kandidáti KDU-ČSL jsou připraveni plně dostát svým slibům a povinnostem vyplývajícím z mandátu zastupitele.

KDU-ČSL vidí cestu k prosperitě města naplněním těchto principů:

 • dialog - jasná a transparentní koaliční dohoda s důrazem na nadstranické myšlení a jasné směřování k maximální prospěšnosti pro město Zábřeh a okolí
 • koncepce při vedení města s promyšlenou vizí do budoucna
 • racionalita - město jako spolehlivý partner firmám, živnostníkům a svým občanům, který drží slovo, důsledně ctí legislativu a snaží se zajistit stálou prosperitu Zábřežska, nikoli však na úkor jedinečných přírodních dispozic regionu
 • transparentnost veřejných zakázek prostřednictvím dodržování zákona, zveřejňování zadání a výsledků výběrových řízení města na internetu, spolu s důsledným odůvodňováním a dokumentací případných víceprací během realizace
 • finanční zdraví města s důrazem na efektivitu vynakládaných veřejných prostředků a rozpočtovou zodpovědnost v rozhodování kolik a kam investovat při současném zachování sociální rovnováhy a kvality života všech obyvatel města
 • cílené využití veškerých možností získat finanční prostředky z fondů a dotací Evropské unie a národních zdrojů
 • sociálně citlivá a zodpovědná politika vůči rodinám a lidem, kteří potřebují pomoc a podporu
 • rozvoj aktivní občanské společnosti - podpora občanů v jejich volnočasových aktivitách (spolky, sdružení, příspěvkové a neziskové organizace) v oblasti kultury, sportu a sociální formou grantové politiky města a spolupráce s městem Tyto principy systematicky uplatňujeme posledních osm let a již přinesly své plody v pozitivní atmosféře ve vedení města či v řadě splněných projektových záměrů a zdravé ekonomiky města.

  NÁŠ PROGRAM A JEHO PRIORITY

  Pokud se v komunálních volbách rozhodnete dát někomu svůj hlas a důvěru, potřebujete zajisté vědět, kam budou tito lidé naše město vést, co budou prosazovat. Nebudeme Vám slibovat nic, o čem víme, že není reálné. Slibujeme poctivou snahu a maximální nasazení k dosažení společného cíle. Vize není záležitostí jednoho volebního období, vždy tuto krátkou dobu několikrát přesahuje. Vize je cíl, kterého chceme postupně dosáhnout. Program KDU-ČSL nechápeme pouze jako program na jedno volební období, vždyť řada projektových úkolů na sebe časově navazuje. Vyřešení všech současných výzev a problémů za dobu čtyř let slíbit nemůžeme a ani nechceme. Realizace konkrétních bodů programu tak bude záviset na ekonomické situaci města, vyhlášených dotačních výzvách a úspěšnosti v dotačních žádostech; v neposlední řadě pak na jejich aktuálnosti a významu pro rozvoj města. Z mnoha problémů a potřeb města v našich prioritách uvádíme ty, které považujeme za nejdůležitější. Určitě se nám nepodaří všechny v průběhu čtyřletého volebního období uskutečnit, ale s Vaší podporou budeme o jejich splnění usilovat. Tuto strategii systematicky uplatňujeme posledních osm let a již přinesla své plody v řadě splněných projektových záměrů či zdravé ekonomiky města.

  KOMUNIKACE S OBČANY

  Město Zábřeh nevnímáme jako odtažitou instituci, ale jako veřejnoprávní subjekt tvořený občany. Ti jsou na prvním místě, vzájemná komunikace mezi občany a vedením města se nemůže omezit pouze na období před komunálními volbami. Naopak, bez vzájemné průběžné informovanosti mezi občany, volenými zastupiteli a městským úřadem není život a rozvoj města v jeho každodenních aspektech myslitelný.

  Pro informovanost občanů a vzájemnou komunikaci:
 • vytvoříme ve městě WiFi pointy s možností připojení na internet zdarma
 • budeme dále rozvíjet SMS info kanál
 • využijeme moderní metody pravidelného vysílání v prostředí internetu
 • budeme pokračovat ve schůzkách s vedením města v místních částech a k důležitým aktuálním tématům
 • budeme dále využívat aplikace pro web a mobil umožňující občanům efektivně upozornit na technické nedostatky ve městě a sledovat jejich řešení
 • udržíme úroveň Bulletinu Zábřeh

  KVALITA ŽIVOTA

  Posláním Města Zábřeha je vytvářet podmínky pro kvalitní život obyvatel. Jedná se o velmi široký pojem, do kterého se promítá celá řada oblastí. Vedle udržovaného veřejného prostoru s budovami, veřejnými prostranstvími a zelení ji ovlivňují například možnosti aktivně trávit volný čas, příležitosti kulturního, rekreačního a sportovního vyžití. Nezanedbatelné jsou pro nás ty ekonomické podmínky pro jednotlivce a domácnosti, ve kterých je kompetentní město Zábřeh, a které mají vliv na výdaje rodinných rozpočtů.

  Pro rozvoj kvality života ve městě Zábřeze proto budeme:
 • pokračovat v celkové modernizaci, revitalizaci a rozvoji veřejných prostranství, zeleně, urbanizmu a budov města
 • systematicky rekonstruovat celé ulice, a to v návaznosti na rekonstrukce inženýrských sítí
 • rekonstruovat sídliště Severovýchod, a to v jednotlivých etapách
 • v návaznosti na výstavbu parkovacího domuv Krumpachu rekonstruovat sídliště Krumpach
 • pokračovat v celkové revitalizaci historického jádra města Zábřeha, především historického Masarykova náměstí a náměstí Osvobození, na kterém je naší vizí v maximální možné míře pěší zóna při současném zatraktivnění prostoru pro živnostníky a podnikatele nabízející zboží a služby v přilehlých nemovitostech
 • rozšířovat kapacity a podporovat výstavbu bezbariérových, malometrážních a startovacích bytů
 • budovat chybějící infrastrukturu; inženýrské sítě, chodníky a komunikace; rozříření sítě veřejného osvětlení
 • dbát na zachovávání veřejného pořádku a usilovat o posílení role měst vymezené národní legislativou
 • rozvíjet podmínky pro všestranné vyžití obyvatel města
 • za předpokladu trendu třídění a okruhu zpoplatněných osob nezvýšíme poplatek za svoz komunálního odpadu 500,- Kč za rok. V případě zavedení tzv. inteligentního systému odpadového hospodářství a zodpovědnosti občanů by se pro občany, kteří třídí, mohl ještě snížit.
 • zachováme stávající úroveň daně z nemovitostí, abychom nezatěžovali rodinné rozpočty, živnostníky a podnikatele
 • nebudeme občany na nových místech zatěžovat poplatky za parkování
 • v orgánech společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, kde je město akcionářem, budeme usilovat o nezvyšování cen vodného a stočného nad rámec prostředků nutných k obnově vodohospodářské infrastruktury
 • zachováme zavedený systém slev pro seniory v městské hromadné dopravě
 • podpoříme provoz senior TAXI
 • podporovat využití opuštěného areálu Perla k vybudování smíšené zástavby a rozvoji bytů podle regulace územního plánu, ideálně jako společný projekt soukromého investora a města

  BEZPEČNOST A PRÁVA OBČANŮ, VEŘEJNÝ POŘÁDEK

  Kvalitní život ve městě si nelze představit bez takových podmínek vytvářených městem, které podpoří pokojné soužití občanů, bezpečný a zdravý vývoj dětí a mládeže. Chceme v maximální míře využít ty pravomoce města, které umožňují regulovat negativní činnosti v našem městě mající negativní vliv především na děti a mládež. Naším cílem není zasahovat do svobody jednotlivých osob, ale účinně chránit a pomáhat tam, kde jsou narušovány svobody a práva občanů.

  Pro zachování veřejného pořádku budeme:
 • efektivně využívat pravomocí městské policie, mimo jiné při systematické kontrole povolených veřejných akcí a veřejného pořádku
 • budeme pokračovat v rozšiřování a modernizaci kamerového systému, zvláště v rizikových místech
 • spolupracovat s Policií ČR na udržení veřejného pořádku a řešení kriminality
 • lobovat za změnu legislativy v oblastech veřejného pořádku, centrálního registru a postižitelnosti opakovaných přestupků a trestných činů, podpory ubytoven a sociálního bydlení tak, aby v tomto měla města a obce větší kompetence; omezení výkupu kradených barevných kovů
 • bojkotovat rizikové zábavní aktivity přitahující problémové lidi z města i okolí
 • v zákonných možnostech omezovat doprovodné negativní jevy související s provozem hazardu
 • v případě povolení zábavné hudební aktivity v nočních hodinách zohledňovat připomínky občanů a komunikovat s lidmi žijícími v okolí
 • dbát na technickou vybavenost Jednotky požární ochrany města Zábřeha

  MAJETEK MĚSTA

  Město Zábřeh je vlastníkem celé řady nemovitostí – budov a pozemků, o které je potřeba se jako dobří hospodáři starat. Například v rámci bytového hospodářství je vlastníkem cca 400 bytů, zde dosahuje zisku, který je však potřeba vracet do bytového fondu formou investic. Obdobně platí pro nebytové nájemní prostory. Zateplováním svých budov a rekonstrukcemi může město pokračovat ve zvyšování efektivity energetického hospodářství. Dlouhodobě podfinancovaná je oblast chodníků a komunikací, zde budou v návaznosti na projekt rekonstrukce kanalizace možné a nutné jejich opravy. Zelené bohatství města Zábřeha taktéž vyžaduje revitalizace a údržbu z důvodů bezpečnosti a plnohodnotného plnění svých krajinotvorných a rekreačních funkcí. Málo kdo z občanů si uvědomuje, že město Zábřeh je nejen jediným společníkem a zakladatelem dvou obchodních společností EKO servis Zábřeh, s. r. o. a Zábřežská kulturní, s. r. o., ale taktéž společníkem ve společnosti Interna Zábřeh, s. r. o. a vlastníkem akcií ve společnostech Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. a Talorm, a. s. V orgánech těchto společností budeme prosazovat maximální efektivitu hospodaření.

  Pro rozvoj majetku města budeme:
 • pokračovat v modernizacích městských budov
 • zrekonstruujeme smuteční síň na městském hřbitově a přilehlé plochy (včetně parkoviště)
 • věnovat se budovám, které jako nájemní pro město vydělávají prostředky, a jako dobří hospodáři velkou část těchto prostředků vracet do jejich modernizace a rekonstrukcí
 • při nakládání s městskými nemovitostmi budeme chránit historický majetek města a nakládat s ním podle transparentních pravidel
 • prosazovat efektivní hospodaření a kontrolu města v obchodních společnostech zřizovaných městem, či ve kterých má město majetkový podíl
 • efektivně využívat městské optické sítě
 • směřovat k vlastnímu provozování vodohospodářské invrastruktury, která je v majetku společnosti VHZ Šumperk, a. s., kde má město majetkový podíl, a to takovým způsobem, aby se toto negativně neprojevilo v nárůstu cen vodného a stočného

  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTOTA MĚSTA

  Zdravé město Zábřeh je zasazeno v krajině se značným přírodním potenciálem. Zajištění kvalitního životního prostředí pro současnou generaci i naše potomky je naší jednoznačnou prioritou. Z dlouhodobé perspektivy chceme přispět tomu, aby se životní prostředí ve městě Zábřeze zlepšovalo ve všech jeho složkách. Především v péči o veřejnou zeleň spatřujeme do budoucna možnosti, jak prostředí města zpřístupnit jeho obyvatelům i návštěvníkům. Vytváření nových pracovních míst na údržbu zeleně může napomoci řešení také sociálních problémů. Chceme, aby občané města dýchali čistý vzduch – budeme hledat možnosti omezení škodlivin znečišťujících ovzduší. Zvýšením ekologické stability krajiny účinnými protierozními opatřeními v okrajových částech chceme zabránit škodám na majetku občanů i města.

  Pro zlepšení životního prostředí:
 • zaměříme se na zvýšení ekologické stability krajiny a její odolnosti vůči extrémním jevům, jako jsou například přívalové deště a škodlivé účinky vod z jarního tání, především formou protierozních opatření
 • ke zvýšení ekologické stability krajiny i její atraktivity využijeme nachystaných komplexních pozemkových úprav
 • vedle uvedení nového 200m vrtu s kvalitní pitnou vodou Lesnická do provozu podnikneme kroky k lepší ochraně podzemních a povrchových vod
 • vybudujeme kanalizaci a vodovod ve Václavově
 • budeme bránit tomu, aby životní prostředí Zábřeha bylo jakkoliv poškozováno a ničeno
 • budeme i nadále podporovat ekologickou výchovu a budování zázemí pro ni
 • budeme pokračovat v revitalizacích zeleně města Zábřeha
 • založíme nový park Knížecí sady na Oborníku, budeme zakládat aleje v krajině
 • nebudeme podporovat investiční záměr firmy Wanemi a v dalších krocích tohoto podnikatelského záměru budeme postupovat v souladu s právním řádem ČR
 • budeme lobovat za změnu legislativy umožňující posléze veřejně prospěšné práce na úklidu a údržbě města
 • budeme lobovat za změnu legislativy umožňující vytvářet systematický tlak na všechny znečišťovatele ovzduší
 • budeme hledat způsoby, jak zapojit občany do údržby veřejné zeleně ve městě
 • podporovat mimoprodukční funkce městských lesů, především pro stabilitu krajiny a rekreační využití

  DOPRAVA

  Stále se rozvíjející doprava je důležitou součástí moderní společnosti a současného životního stylu. Vlivem rychlého rozvoje v počtu dopravních prostředků, na který města reagují svou technickou infrastrukturou a organizací dopravy opožděně, často dochází k situacím nepříjemným a nebezpečným pro motoristy, cyklisty i chodce. Na tuto situaci je potřeba neprodleně zareagovat tak, aby město nabízelo dostatečný a bezpečný prostor pro všechny tyto skupiny. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Důležitým tématem jsou rekonstrukce přechodů pro chodce s vizí bezbariérového města. Významným trendem je budování sítě cyklostezek, které vedle větší bezpečnosti nabízejí sportovní a rekreační vyžití pro cyklisty i in-line brusle.

  Pro zajištění tohoto požadavku chceme:
 • pokračovat v rekonstrukcích přechodů pro chodce nově vybavených moderními bezpečnostními a bezbariérovými prvky
 • efektivně využívat prostředky pro rekonstrukce komunikací a chodníků
 • pokračovat v krocích vedoucích ke zklidnění dopravy v centru města
 • řešit nedostatek parkovacích míst ve městě (parkovací místa v centru, terminál; vybudujeme parkoviště u nádraží)
 • realizovat technická opatření pro zlepšení průjezdu městem pro cyklisty
 • zrealizujeme cyklostezku do Leštiny
 • hledat prostředky na realizaci cyklostezek do Postřelmova a a Lupěného
 • připravovat cyklostezky směr Rovensko a Zvole
 • podílet se na přípravě páteřní cyklostezky v nivě Moravy
 • pořídit radar pro měření rychlosti
 • podporovat městskou a příměstskou hromadnou dopravu
 • lobovat a napomáhat udržení četnosti vlakových a autobusových spojů
 • lobovat za dostavění zbývajících úseků komunikace z Mohelnice do Šumperka a spojení s Prahou (I/44, R 35)
 • vybudujeme dětské dopravní hřiště pro výuku BESIP a volný čas

  ZAMĚSTNANOST

  Vytváření podmínek rozvoj zaměstnanosti ve městě Zábřeze je naší prioritou z několika důvodů. Dostatek pracovních příležitostí je důležitý nejen z hlediska zajištění pracovních míst pro obyvatele města, ale také z hlediska posílení ekonomiky města. Naší dlouhodobou prioritou je vytvářet lákavé a zajímavé podmínky pro investory, mezi které patří vedle připravené průmyslové zóny také infrastruktura a dopravní napojení. Současně chceme vytvářet pro stávající ekonomické subjekty stabilní podmínky tak, aby mohly své provozy udržet a rozšiřovat.

  Pro zvýšení zaměstnanosti budeme:
 • lobovat za dostavění zbývajících úseků komunikace z Mohelnice do Šumperka a spojení s Prahou (I/44, R 35)
 • lobovat a napomáhat udržení četnosti vlakových a autobusových spojů pro lidi dojíždějícími ze Zábřeha za prací
 • prosazovat využití strategické polohy města při hledání spolehlivých partnerů pro vznik nových pracovních míst s důrazem na kvalifikovanou a ohodnocenou pracovní sílu
 • pokračovat v přípravě průmyslových zón
 • hledat možnosti využití opuštěných průmyslových areálů
 • vytvářet příznivé podmínky pro živnostníky a podnikatele
 • komunikovat s živnostníky a podnikateli

  SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

  Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dovede postarat pro ty, kteří se sami o sobě nedovedou díky svému znevýhodnění zapojit do plnohodnotného života. Účinnou pomoc těmto spoluobčanům považujeme za jednu z priorit našeho volebního programu, samozřejmě s uplatněním takových mechanismů, které neumožní zneužití této pomoci.

  Pro naplnění této priority proto budeme:
 • podporovat navýšení kapacity nejužívanějších sociálních služeb tak, aby byly pro žadatele v okamžiku potřeby dostupné
 • realizovat klidné, důstojné a levné bydlení pro seniory, se zajištěním potřebné dopomoci (např. na místě bývalé školy v Krumpachu)
 • rozšířovat kapacity a podporovat výstavbu bezbariérových, malometrážních a startovacích bytů
 • lobovat za změnu legislativy v sociální oblasti tak, aby výdaje státu byly efektivní, směřovaly k těm, kdo jsou skutečně odkázáni na druhé, a nepřinášely vedlejší negativní dopady
 • lobovat za zajištění dlouhodobého financování sociálních služeb ze strany státu a kraje
 • podporovat sociální služby formou dotací z rozpočtu města, primárně pro seniory, lidi s postižením a rodiny s dětmi
 • iniciovat systém pomoci lidem na okraji společnosti s důrazem na omezení zneužívání sociálních dávek
 • pokračovat ve městě v odstraňování bariér

  BYDLENÍ

  Zajištění střechy nad hlavou pro občany není hlavním posláním města, přesto považujeme za nutné napomoci s vytvářením bytových příležitostí pro z hlediska bydlení nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatel, mezi které patří senioři a mladé rodiny. V případě seniorů považujeme tuto starost ze strany společnosti za vyjádření vděčnosti za jejich celoživotní práci.

  Proto budeme:
 • lobovat za legislativní podporu bydlení pro mladé rodiny
 • rozšířovat kapacity a podporovat výstavbu bezbariérových, malometrážních a startovacích bytů
 • realizovat klidné, důstojné a levné bydlení pro seniory, se zajištěním potřebné dopomoci

  ŠKOLSTVÍ

  Jelikož jsme si vědomi nutnosti poskytovat budoucím generacím kvalitní vzdělání, patří podpora školství mezi naše priority. Tato investice se vždycky vyplatí. Budeme pokračovat v modernizaci vybavení mateřských a základních škol i realizaci projektů na opravu či rekonstrukci budov a sportovišť tvořících areál škol.

  Pro rozvoj kvalitního školství ve městě Zábřeze proto:
 • budeme pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov se zaměřením na modernizaci odborných učeben
 • zateplníme další školské budovy
 • budeme pokračovat v modernizaci sportovišť u škol (ZŠ Severovýchod)
 • sportoviště u škol otevřeme pro veřejnost
 • budeme pokračovat v obnově a modernizaci vybavení mateřských a základních škol
 • zaměříme se na dostatek míst v mateřských školách
 • pokračovat v nabídce vzdělávání pro seniory

  SPORT, KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

  Posláním Města Zábřeha a jeho politické reprezentace nejsou pouze investice do náročných projektů, jako je například budování technické infrastruktury, ale také podpora vytváření příležitostí, které přispívají k plnohodnotnému vyžití obyvatel města z hlediska aktivního odpočinku, kultury, sportu a volnočasových aktivit. U dětí a mládeže představuje nabídka příležitostí ke kvalitnímu trávení volného času účinnou prevencí před nežádoucími sociálně-patologickými jevy. Vytváření kulturních a sportovních nabídek je často doménou občanských iniciativ, které díky svému nasazení pro danou věc dovedou podporu ze strany města mnohonásobně zhodnotit pro zvýšení kvality života jeho obyvatel. Jím by mělo patřit uznání i podpora ze strany města.

  Pro rozvoj kvality života ve městě Zábřeze proto budeme:
 • ve spolupráci s Olomouckým krajem připravovat výstavbu sportovní haly a hledat na ni finanční prostředky
 • prosazovat podporu aktivit, které nabídnou sportovní vyžití co největšímu počtu lidí, zvláště dětí a mládeže
 • pokračovat v rekonstrukci dětských hřišť
 • pokračovat v rekonstrukci Kulturního domu
 • rekonstruovat budovu staré radnice
 • ve spolupráci s Olomouckým krajem rozšíříme expozici muzea
 • dokončíme rekonstrukci městského stadionu, atletického oválu a sektorů pro technické disciplíny
 • podporovat sportoviště pro mládež, například BMX areál v lomu u Sázavy, skatepark, parkour, zázemí pro alternativní sporty
 • připravovat vybudování dětské a rekreační části krytého plaveckého areálu
 • podporovat rozvoj zón pro rekreaci, funkčně propojovat město s přilehlou okolní krajinou
 • připravovat výstavbu rozhledny na Humenci pro zatraktivnění okolí Zábřeha
 • rozvíjet cyklostezky pro cyklistiku a in-line brusle
 • podporovat kvalitní kulturu ve městě a všechny, kteří ji ve městě vytvářejí
 • pokračovat v grantové politice města na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež, v oblastech sportu, kultury a sociální oblasti; provozu a investic
 • zachováme příspěvky pro významné kulturní instituce v Zábřeze

  KDE NA TO CHCEME VZÍT?

  Program KDU-ČSL není pouze proklamací toho, co považujeme v rozvoji města za důležité. Považujeme za nutné sdělit, kde hodláme zajistit finanční krytí dlouhodobých priorit i jednorázových rozvojových projektů. Nezbytnou podmínkou je zajistit finanční zdraví města a uvolnit prostředky na spolufinancování projektů, které mohou být z větší části financovány evropskými fondy, veřejnými prostředky (České republiky, Olomouckým krajem) a nadacemi. Za poslední čtyři roky jsme předvedli, jak je možné dotační prostředky do města získávat a efektivně využívat.

  Pro zajištění finančního krytí výše uvedených priorit při zachování stabilní ekonomiky města proto:
 • využijeme bohatých zkušeností našich kandidátů s čerpáním prostředků z národních a evropských zdrojů
 • budeme maximálně hospodární při nakládání s prostředky města
 • budeme prosazovat transparentní politikou u veřejných zakázek
 • vytvoříme podmínky pro zapojení podnikatelů, firem i občanů do projektů rozvoje města

  Kandidáti KDU-ČSL jsou připraveni plně dostát svým závazkům a povinnostem vyplývajícím z mandátu zastupitele.