Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová, místní organizace Zábřeh

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Děkujeme za Vaši důvěru v podzimních komunálních volbách.

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO MĚSTO ZÁBŘEH NA OBDOBÍ 2014 – 2018


Program KDU-ČSL ke stažení v pdf

DIALOG | KONCEPCE | RACIONALITA | ZODPOVĚDNOST

Vážení spoluobčané, v komunálních volbách se nám nabízí příležitost ovlivnit budoucnost města prostřednictvím zastupitelů, které si do jeho čela zvolíme. Čeká nás nelehký úkol. Budeme se rozhodovat mezi mnoha osobnostmi, mnoha různými, často protichůdnými názory a postoji. Možnost rozhodovat posiluje demokracii a svobodu každého z nás, ale nese s sebou současně tíhu volby správného rozhodnutí a vkládá do našich rukou velkou zodpovědnost. KDU-ČSL odmítá honbu za sliby. Naším cílem je seriózní, realistické hledání cesty pro naplnění naší vize Zábřeha jako města živého, dynamického, atraktivního, čistého, bezpečného a klidného. Vážení spoluobčané, zastupitelé jsou povinni zastupovat občany, kteří do nich vložili svou důvěru, a ta nesmí být zklamána. Náplní jejich práce je hájení potřeby většiny občanů, ne prosazování vlastních ambicí nebo záměrů úzkých zájmových skupin. Na kandidátní listinu jsme zodpovědně vybírali osobnosti, za nimiž vidíte úspěchy v jejich profesionálním oboru a pro které jsou charakteristické rozvážnost, spolehlivost a úsilí dostát svým závazkům. Kandidáti KDU-ČSL jsou připraveni plně dostát svým slibům a povinnostem vyplývajícím z mandátu zastupitele.

KDU-ČSL vidí cestu k prosperitě města naplněním těchto principů:

 • dialog - jasná a transparentní koaliční dohoda s důrazem na nadstranické myšlení a jasné směřování k maximální prospěšnosti pro město Zábřeh a okolí
 • koncepce při vedení města s promyšlenou vizí do budoucna
 • racionalita - město jako spolehlivý partner firmám, živnostníkům a svým občanům, který drží slovo, důsledně ctí legislativu a snaží se zajistit stálou prosperitu Zábřežska, nikoli však na úkor jedinečných přírodních dispozic regionu
 • transparentnost veřejných zakázek prostřednictvím dodržování zákona, zveřejňování zadání a výsledků výběrových řízení města na internetu, spolu s důsledným odůvodňováním a dokumentací případných víceprací během realizace
 • finanční zdraví města s důrazem na efektivitu vynakládaných veřejných prostředků a rozpočtovou zodpovědnost v rozhodování kolik a kam investovat při současném zachování sociální rovnováhy a kvality života všech obyvatel města
 • cílené využití veškerých možností získat finanční prostředky z fondů a dotací Evropské unie a národních zdrojů
 • sociálně citlivá a zodpovědná politika vůči rodinám a lidem, kteří potřebují pomoc a podporu
 • rozvoj aktivní občanské společnosti - podpora občanů v jejich volnočasových aktivitách (spolky, sdružení, příspěvkové a neziskové organizace) v oblasti kultury, sportu a sociální formou grantové politiky města a spolupráce s městem

  NÁŠ PROGRAM A JEHO PRIORITY

  Pokud se v komunálních volbách rozhodnete dát někomu svůj hlas a důvěru, potřebujete zajisté vědět, kam budou tito lidé naše město vést, co budou prosazovat. Nebudeme Vám slibovat nic, o čem víme, že není reálné. Slibujeme poctivou snahu a maximální nasazení k dosažení společného cíle. Vize není záležitostí jednoho volebního období, vždy tuto krátkou dobu několikrát přesahuje. Vize je cíl, kterého chceme postupně dosáhnout. Program KDU-ČSL nechápeme pouze jako program na jedno volební období, vždyť řada projektových úkolů na sebe časově navazuje. Vyřešení všech současných problémů za dobu čtyř let slíbit nemůžeme a ani nechceme. Realizace konkrétních bodů programu tak bude záviset na ekonomické situaci města, vyhlášených dotačních výzvách a úspěšnosti v dotačních žádostech; v neposlední řadě pak na jejich aktuálnosti a významu pro rozvoj města. Z mnoha problémů a potřeb města v našich prioritách uvádíme ty, které považujeme za nejdůležitější. Určitě se nám nepodaří všechny v průběhu čtyřletého volebního období uskutečnit, ale s Vaší podporou budeme o jejich splnění usilovat.

  KOMUNIKACE S OBČANY

  Město Zábřeh nevnímáme jako odtažitou instituci, ale jako veřejnoprávní subjekt tvořený občany. Ti jsou na prvním místě, vzájemná komunikace mezi občany a vedením města se nemůže omezit pouze na období před komunálními volbami. Naopak, bez vzájemné průběžné informovanosti mezi občany, volenými zastupiteli a městským úřadem není život a rozvoj města v jeho každodenních aspektech myslitelný.

  Pro informovanost občanů a vzájemnou komunikaci:
 • udržíme jeho stávající zpravodajskou úroveň Bulletinu Zábřeh
 • budeme dále rozvíjet SMS info kanál
 • budeme hledat prostředky na obnovení místní televize
 • vytvoříme ve městě WIFI point s možností připojení na internet zdarma
 • budeme pokračovat ve schůzkách s vedením města v místních částech a k důležitým aktuálním tématům
 • vytvoříme aplikaci pro web a mobil umožňující občanům efektivně upozornit na technické nedostatky ve městě a sledovat jejich řešení

  KVALITA ŽIVOTA

  Posláním Města Zábřeha je vytvářet podmínky pro kvalitní život obyvatel. Jedná se o velmi široký pojem, do kterého se promítá celá řada oblastí. Vedle udržovaného veřejného prostoru s budovami, veřejnými prostranstvími a zelení ji ovlivňují například možnosti aktivně trávit volný čas, příležitosti kulturního, rekreačního a sportovního vyžití. Nezanedbatelné jsou pro nás ty ekonomické podmínky pro jednotlivce a domácnosti, ve kterých je kompetentní Město Zábřeh, a které mají vliv na výdaje rodinných rozpočtů.

  Pro rozvoj kvality života ve městě Zábřeze proto budeme:
 • pokračovat v celkové modernizaci, revitalizaci a rozvoji veřejných prostranství, zeleně, urbanizmu a budov města
 • dbát na zachovávání veřejného pořádku a usilovat o posílení role měst vymezené národní legislativou
 • rozvíjet podmínky pro všestranné vyžití obyvatel města
 • za předpokladu trendu třídění a okruhu zpoplatněných osob nezvýšíme poplatek za svoz komunálního odpadu 500,- Kč za rok. V případě zavedení tzv. inteligentního systému odpadového hospodářství a zodpovědnosti občanů by se pro občany, kteří třídí, mohl ještě snížit.
 • zachováme stávající úroveň daně z nemovitostí, abychom nezatěžovali rodinné rozpočty, živnostníky a podnikatele
 • nebudeme občany na nových místech zatěžovat poplatky za parkování
 • v orgánech společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, kde je město akcionářem, budeme usilovat o nezvyšování cen vodného a stočného
 • zachováme systém slev pro seniory v městské hromadné dopravě

  BEZPEČNOST A PRÁVA OBČANŮ, VEŘEJNÝ POŘÁDEK

  Kvalitní život ve městě si nelze představit bez takových podmínek vytvářených městem, které podpoří pokojné soužití občanů, bezpečný a zdravý vývoj dětí a mládeže. Chceme v maximální míře využít ty pravomoce města, které umožňují regulovat negativní činnosti v našem městě mající negativní vliv především na děti a mládež. Naším cílem není zasahovat do svobody jednotlivých osob, ale účinně chránit a pomáhat tam, kde jsou narušovány svobody a práva občanů.

  Pro zachování veřejného pořádku budeme:
 • efektivně využívat pravomocí městské policie, mimo jiné při systematické kontrole povolených veřejných akcí a veřejného pořádku
 • rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém, zvláště v rizikových místech
 • spolupracovat s Policií ČR na udržení veřejného pořádku a řešení kriminality
 • lobovat za změnu legislativy v oblastech veřejného pořádku, centrálního registru a postižitelnosti opakovaných přestupků a trestných činů, podpory ubytoven a sociálního bydlení tak, aby v tomto měla města a obce větší kompetence; omezení výkupu kradených barevných kovů
 • bojkotovat rizikové zábavní aktivity přitahující problémové lidi z města i okolí
 • v zákonných možnostech omezovat doprovodné negativní jevy související s provozem hazardu
 • v případě udělování výjimek na zábavné hudební aktivity v nočních hodinách zohledňovat připomínky občanů a komunikovat s lidmi žijícími v okolí

  MAJETEK MĚSTA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, KOMUNIKACE

  Město Zábřeh je vlastníkem celé řady nemovitostí – budov a pozemků, o které je potřeba se jako dobří hospodáři starat. Například v rámci bytového hospodářství je vlastníkem cca 400 bytů, zde dosahuje zisku, který je však potřeba vracet do bytového fondu formou investic. Obdobně platí pro nebytové nájemní prostory. Zateplováním svých budov a rekonstrukcemi může město pokračovat ve zvyšování efektivity energetického hospodářství. Dlouhodobě podfinancovaná je oblast chodníků a komunikací, zde budou v návaznosti na projekt rekonstrukce kanalizace možné a nutné jejich opravy. Zelené bohatství města Zábřeha taktéž vyžaduje revitalizace a údržbu z důvodů bezpečnosti a plnohodnotného plnění svých krajinotvorných a rekreačních funkcí. Málo kdo z občanů si uvědomuje, že město Zábřeh je nejen jediným společníkem a zakladatelem dvou obchodních společností EKO servis Zábřeh, s. r. o. a Zábřežská kulturní, s. r. o., ale taktéž společníkem ve společnosti Interna Zábřeh, s. r. o. a vlastníkem akcií ve společnostech Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. a Talorm, a. s. V orgánech těchto společností budeme prosazovat maximální efektivitu hospodaření.

  Pro rozvoj majetku města budeme:
 • v návaznosti na projekt rekonstrukce kanalizace, event. dalších sítí, efektně využívat prostředky na opravy chodníků a komunikací
 • pokračovat v celkové revitalizaci historického jádra města Zábřeha, především historického Masarykova náměstí a náměstí Osvobození, na kterém je naší vizí pěší zóna, kterou si Zábřeh zaslouží
 • pokračovat v zateplování městských budov, konkrétně zateplíme dolní budovu městského úřadu a budeme chystat další
 • chystat projekty rekonstrukce městských budov a hledat finanční prostředky
 • věnovat se budovám, které jako nájemní pro město vydělávají prostředky, a jako dobří hospodáři velkou část těchto prostředků vracet do jejich modernizace a rekonstrukcí
 • pokračovat v projektech revitalizací parků a zeleně
 • prosazovat efektivní hospodaření a kontrolu města v obchodních společnostech zřizovaných městem, či ve kterých má město majetkový podíl

  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTOTA MĚSTA

  Zdravé město Zábřeh je zasazeno v krajině se značným přírodním potenciálem. Zajištění kvalitního životního prostředí pro současnou generaci i naše potomky je naší jednoznačnou prioritou. Z dlouhodobé perspektivy chceme přispět tomu, aby se životní prostředí ve městě Zábřeze zlepšovalo ve všech jeho složkách. Především v péči o veřejnou zeleň spatřujeme do budoucna možnosti, jak prostředí města zpřístupnit jeho obyvatelům i návštěvníkům. Vytváření nových pracovních míst na údržbu zeleně může napomoci řešení také sociálních problémů. Chceme, aby občané města dýchali čistý vzduch – budeme hledat možnosti omezení škodlivin znečišťujících ovzduší z domovních topenišť i velkých firem. Zvýšením ekologické stability krajiny účinnými protierozními opatřeními v okrajových částech chceme zabránit škodám na majetku občanů i města.

  Pro zlepšení životního prostředí:
 • zaměříme se na zvýšení ekologické stability krajiny a její odolnosti vůči extrémním jevům, jako jsou například přívalové deště a škodlivé účinky vod z jarního tání, především formou protierozních opatření
 • budeme bránit tomu, aby životní prostředí Zábřeha bylo jakkoliv zbytečně poškozováno a ničeno
 • budeme podporovat ekologickou výchovu
 • budeme pokračovat v revitalizacích zeleně města Zábřeha
 • nebudeme podporovat investiční záměr firmy Wanemi a v dalších krocích tohoto podnikatelského záměru budeme postupovat v souladu s právním řádem ČR
 • budeme lobovat za změnu legislativy umožňující posléze veřejně prospěšné práce na úklidu a údržbě města
 • budeme lobovat za změnu legislativy umožňující vytvářet systematický tlak na všechny znečišťovatele ovzduší
 • budeme hledat způsoby, jak zapojit občany do údržby veřejné zeleně ve městě

  DOPRAVA

  Stále se rozvíjející doprava je důležitou součástí moderní společnosti a současného životního stylu. Vlivem rychlého rozvoje v počtu dopravních prostředků, na který města reagují svou technickou infrastrukturou a organizací dopravy opožděně, často dochází k situacím nepříjemným a nebezpečným pro motoristy, cyklisty i chodce. Na tuto situaci je potřeba neprodleně zareagovat tak, aby město nabízelo dostatečný a bezpečný prostor pro všechny tyto skupiny. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Důležitým tématem jsou rekonstrukce přechodů pro chodce s vizí bezbariérového města. Významným trendem je budování sítě cyklostezek, které vedle větší bezpečnosti nabízejí sportovní a rekreační vyžití pro cyklisty i in-line brusle.

  Pro zajištění tohoto požadavku chceme:
 • pokračovat v rekonstrukcích přechodů pro chodce nově vybavených moderními bezpečnostními a bezbariérovými prvky
 • efektivně využívat prostředky pro rekonstrukce komunikací a chodníků
 • pokračovat v krocích vedoucích ke zklidnění dopravy v centru města
 • řešit nedostatek parkovacích míst ve městě
 • hledat prostředky na další cyklostezky spojující Zábřeh s Leštinou, Postřelmovem a stávající cyklostezkou na Hněvkov
 • podporovat instalaci informačních hlásičů rychlosti na vjezdech do města
 • podporovat městskou a příměstskou hromadnou dopravu
 • provést zefektivnění MHD tak, aby tato byla přívětivá pro cestující
 • lobovat a napomáhat udržení četnosti vlakových a autobusových spojů
 • lobovat za dostavění zbývajících úseků komunikace z Mohelnice do Šumperka (I/44, R 35)
 • budeme hledat prostor pro dětské dopravní hřiště a výuku BESIP

  ZAMĚSTNANOST

  Vytváření podmínek rozvoj zaměstnanosti ve městě Zábřeze je naší prioritou z několika důvodů. Dostatek pracovních příležitostí je důležitý nejen z hlediska zajištění pracovních míst pro obyvatele města, ale také z hlediska posílení ekonomiky města. Naší dlouhodobou prioritou je vytvářet lákavé a zajímavé podmínky pro investory, mezi které patří vedle připravené průmyslové zóny také infrastruktura a dopravní napojení. Současně chceme vytvářet pro stávající ekonomické subjekty stabilní podmínky tak, aby mohly své provozy udržet a rozšiřovat.

  Pro zvýšení zaměstnanosti budeme:
 • lobovat za dostavění zbývajících úseků komunikace z Mohelnice do Šumperka a spojení s Prahou (I/44, R 35)
 • lobovat a napomáhat udržení četnosti vlakových a autobusových spojů pro lidi dojíždějícími ze Zábřeha za prací
 • prosazovat využití strategické polohy města při hledání spolehlivých partnerů pro vznik nových pracovních míst
 • pokračovat v přípravě průmyslových zón
 • hledat možnosti využití opuštěných průmyslových areálů
 • vytvářet příznivé podmínky pro živnostníky a podnikatele
 • komunikovat s živnostníky a podnikateli

  SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

  Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dovede postarat pro ty, kteří se sami o sobě nedovedou díky svému znevýhodnění zapojit do plnohodnotného života. Účinnou pomoc těmto spoluobčanům považujeme za jednu z priorit našeho volebního programu, samozřejmě s uplatněním takových mechanismů, které neumožní zneužití této pomoci.

  Pro naplnění této priority proto budeme:
 • lobovat za změnu legislativy v sociální oblasti tak, aby výdaje státu byly efektivní, směřovaly k těm, kdo jsou skutečně odkázáni na druhé, a nepřinášely vedlejší negativní dopady
 • lobovat za zajištění dlouhodobého financování sociálních služeb ze strany státu a kraje
 • podporovat sociální služby formou dotací z rozpočtu města, primárně pro seniory, lidi s postižením a rodiny s dětmi
 • iniciovat systém pomoci lidem na okraji společnosti s důrazem na omezení zneužívání sociálních dávek
 • pokračovat ve městě v odstraňování bariér

  BYDLENÍ

  Zajištění střechy nad hlavou pro občany není hlavním posláním města, přesto považujeme za nutné napomoci s vytvářením bytových příležitostí pro z hlediska bydlení nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatel, mezi které patří senioři a mladé rodiny. V případě seniorů považujeme tuto starost ze strany společnosti za vyjádření vděčnosti za jejich celoživotní práci.

  Proto budeme:
 • hledat prostředky na získání malometrážních bytů, finančně dostupných pro sociálně slabší spoluobčany (senioři, mladé rodiny)
 • hledat cesty pro vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou

  ŠKOLSTVÍ

  Jelikož jsme si vědomi nutnosti poskytovat budoucím generacím kvalitní vzdělání, patří podpora školství mezi naše priority. Tato investice se vždycky vyplatí. Budeme pokračovat v modernizaci vybavení mateřských a základních škol i realizaci projektů na opravu či rekonstrukci budov a sportovišť tvořících areál škol.

  Pro rozvoj kvalitního školství ve městě Zábřeze proto:
 • budeme pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov včetně jejich zateplování
 • budeme hledat prostředky na modernizaci sportovišť u škol a městského stadionu, které slouží taktéž školám
 • budeme pokračovat v obnově a modernizaci vybavení mateřských a základních škol
 • zaměříme se na dostatek míst v mateřských školách

  SPORT, KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

  Posláním Města Zábřeha a jeho politické reprezentace nejsou pouze investice do náročných projektů, jako je například budování technické infrastruktury, ale také podpora vytváření příležitostí, které přispívají k plnohodnotnému vyžití obyvatel města z hlediska aktivního odpočinku, kultury, sportu a volnočasových aktivit. U dětí a mládeže představuje nabídka příležitostí ke kvalitnímu trávení volného času účinnou prevencí před nežádoucími sociálně-patologickými jevy. Vytváření kulturních a sportovních nabídek je často doménou občanských iniciativ, které díky svému nasazení pro danou věc dovedou podporu ze strany města mnohonásobně zhodnotit pro zvýšení kvality života jeho obyvatel. Jím by mělo patřit uznání i podpora ze strany města.

  Pro rozvoj kvality života ve městě Zábřeze proto budeme:
 • prosazovat podporu aktivit, které nabídnou sportovní vyžití co největšímu počtu lidí, zvláště dětí a mládeže
 • pokračovat v rekonstrukci dětských hřišť
 • podporovat sportoviště pro mládež, například BMX areál v lomu u Sázavy, skatepark, zázemí pro alternativní sporty
 • provedeme rekonstrukci venkovního 50 m bazénu v areálu koupaliště
 • hledat prostředky pro vybudování dětské a rekreační části krytého plaveckého areálu
 • podporovat rozvoj zón pro rekreaci, funkčně propojovat město s přilehlou okolní krajinou
 • hledat prostředky na dobudování úseku cyklostezky Zábřeh-Lupěné k napojení na stávající cyklostezku s možností využití pro cyklistiku a in-line brusle
 • podporovat kvalitní kulturu ve městě a všechny, kteří ji ve městě vytvářejí
 • pokračovat v grantové politice města na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež, v oblastech sportu, kultury a sociální oblasti
 • zachováme příspěvky pro významné kulturní instituce v Zábřeze

  KDE NA TO CHCEME VZÍT?

  Program KDU-ČSL není pouze proklamací toho, co považujeme v rozvoji města za důležité. Považujeme za nutné sdělit, kde hodláme zajistit finanční krytí dlouhodobých priorit i jednorázových rozvojových projektů. Nezbytnou podmínkou je zajistit finanční zdraví města a uvolnit prostředky na spolufinancování projektů, které mohou být z větší části financovány evropskými fondy, veřejnými prostředky (České republiky, Olomouckým krajem) a nadacemi. Za poslední čtyři roky jsme předvedli, jak je možné dotační prostředky do města získávat a efektivně využívat.

  Pro zajištění finančního krytí výše uvedených priorit při zachování stabilní ekonomiky města proto:
 • využijeme bohatých zkušeností našich kandidátů s čerpáním prostředků z národních a evropských zdrojů
 • budeme maximálně hospodární při nakládání s prostředky města
 • budeme prosazovat transparentní politikou u veřejných zakázek
 • vytvoříme podmínky pro zapojení podnikatelů, firem i občanů do projektů rozvoje města

  Program KDU-ČSL ke stažení v pdf
  Kandidáti KDU-ČSL jsou připraveni plně dostát svým závazkům a povinnostem vyplývajícím z mandátu zastupitele.